Beneficis fiscals del lloguer per al propietari i arrendatari.

Tant el propietari com l'arrendatari poden optar a una sèrie d'ajuts al lloguer. D'una banda, l'arrendador està obligat a tributar pels rendiments obtinguts pel lloguer del seu habitatge, però hi ha certes despeses que es pot deduir. A més, una vegada que als ingressos obtinguts pel lloguer s'hagin descomptat les despeses deduïbles, poden aplicar-se també una sèrie de reduccions que, en alguns casos, arriben fins al 100% del rendiment net.

D'altra banda, la Llei de l'IRPF contempla una deducció en el lloguer per als arrendataris que no superin un límit d'ingressos. A més, les comunitats autònomes apliquen la seva pròpia deducció en la declaració de la renda per als arrendataris, sempre que es compleixin determinats requisits d'edat i ingressos. Molt important: Les dues deduccions es poden aplicar conjuntament.

Si ets propietari:

- Tens deduccions per:
- Els interessos produïts per crèdits que s'abonin per la compra de l'habitatge.
- Els impostos i taxes estatals que incideixin sobre els rendiments o l'habitatge:
IBI, taxa per neteja, recollida d'escombraries o enllumenat, gual i despeses de comunitat.
- Les despeses de formalització de l'arrendament i els de defensa de caràcter jurídic.
- Les despeses de conservació, manteniment i reparació (que no inclouen les quantitats destinades a l'ampliació o millora de l'habitatge): pintura i altres arranjaments estètics; reparació o substitució d'elements defectuosos, com finestres , calefacció o instal·lació elèctrica .
- Els contractes d'assegurança (de responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres o altres de naturalesa anàloga) .
- Les quantitats destinades a serveis o subministraments (llum, aigua, gas, telèfon).
- L'amortització de l'immoble i dels béns que contingui (prop del 3% del valor de construcció pel desgast del mateix), les despeses d'administració, cura de jardins, vigilància, porteria i altres serveis relacionats amb la finca.
- Tens reduccions:
- Del 100 %: Si els arrendataris tenen entre 18-30 anys i els seus rendiments nets són més grans que l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), o si els arrendataris tenen entre 18-35 anys, els seus rendiments nets són més grans que l'IMPREM i el contracte de lloguer és anterior al 01/01/2011.
- Del 60%: En la resta dels casos.

Per poder aplicar aquesta reducció, el llogater ha de presentar al propietari una comunicació indicant les següents dades: Nom, cognoms, DNI, domicili fiscal, Referència Cadastral i indicant que compleix els requisits abans esmentats.

Cal assenyalar que aquestes reduccions no són aplicables a tots els lloguers. Queden exempts els arrendaments d'habitatges vacacionals o lloguers de temporada per turisme. Tampoc poden beneficiar-se els lloguers amb servei d'hostaleria inclòs. Aquestes reduccions sí es contemplen per als habitatges llogats a estudiants, ja que el període comprès entre setembre i juny es considera prou ampli com per desvincular d'un arrendament de temporada.

Si ets arrendatari:

- Tens deduccions:
- Estatal sense límit d'edat: els contribuents la base imposable màxima no superi 24.107,20€ podran aplicar-se una deducció del 10,05 % de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer, tenint en compte un límit màxim que varia en funció de la seva base imposable, podent ser :
- Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20€ anuals: 9.040€ anuals.
- Quan la base imposable estigui compresa entre 17.707,20 i 24.107,20€ anuals: 9.040€ menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20€ anuals.
- Autonòmica amb límit d'edat: Cada Comunitat té la seva pròpia deducció i és necessari no superar una determinada edat ni un volum d'ingressos per poder beneficiar-se'n. Per exemple, a la Comunitat de Madrid, els inquilins menors de 35 anys poden deduir el 20% de les quantitats que hagin satisfet durant un període impositiu per l'arrendament del seu habitatge habitual , fins a un màxim de 840€. Els requisits perquè es pugui aplicar aquesta deducció són: Tenir menys de 35 anys a 31 de desembre. Que la base imposable del període impositiu no sigui superior a 25.620€, en tributació individual, o 36.200€. Si es tracta d'una tributació conjunta, que les quantitats abonades pel lloguer de l'habitatge habitual superin el 10% de la base imposable del període impositiu de l'arrendatari, i finalment, que l'arrendador de l'habitatge hagi dipositat la fiança corresponent al lloguer en l'institut de l'habitatge de Madrid (IVIMA) i que l'arrendatari disposi d'una còpia del resguard del dipòsit.

Article escrit per Alfredo García.