Escriptures

escrituras01SERVEIS D'ESCRIPTURES
 • Compra Venda.
 • Obra Nova.
 • Divisió en Propietat Horitzontal.
 • Testaments.
 • Extinció d'Usdefruit.
 • Constitució, dissolució de Societat.
 • Compra Venda d'accions o participacions.
 • Cancel·lació d'Hipoteca.
 • Cessament Administrador de Societat.
 • Nou nomenament Administrador de Societat.
 • Ampliació de Capital.
 • Declaració d'Hereus.
 • Elevació a Públic de contracte privat compra venda.

escrituras02SERVEIS DE SUCCESSIONS I DONACIONS
 • Revisió i assessorament personalitzat de l’expedient, presentant estudi amb la fi de minimitzar el seu cost econòmic.
 • Assistència a les firmes, confecció i presentació d’impostos i seguiment fins a la finalització de l’expedient.
 • Assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els Impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.

 


ASPECTES A TENIR EN COMPTE, SI HA DE ACCEPTAR UNA HERÈNCIA:

 • El termini d'acceptació i liquidació d'impostos, és de 6 mesos des de la data de defunció.
 • No tramitar l'expedient dins de termini, no només comporta sancions i interessos de demora, a més comporta la pèrdua de totes aquelles reduccions o bonificacions pròpies de cada comunitat autònoma, com per exemple:
 1. A Catalunya, la reducció del 95% del valor de l'habitatge habitual del causant a la base imposable de l'impost de successions.
 2. La pèrdua de la bonificació en l'IIVTNU (plusvàlua), a l'habitatge habitual del causant, bonificació que cada ajuntament marca per al seu municipi (per Barcelona és el 95% de la quota a pagar)