Reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU)

 LAU 29/94 TEXT POSTERIOR SPLEG/1539

Article 4. règim aplicable

1. Els arrendaments regulats en aquesta Llei se sotmetran de forma imperativa al que disposen els títols I i IV de la mateixa ja que disposen els apartats següents d'aquest article.

2. Respectant el que estableix l' apartat anterior, els arrendaments d'habitatge es regeixen pels pactes, clàusules i condicions determinats per la voluntat de les parts, en el marc del que estableix el títol II d'aquesta Llei i, supletòriament, pel que disposa en el Codi Civil.

3. Sense perjudici del que disposa l'apartat 1, els arrendaments per a ús diferent del d'habitatge es regeixen per la voluntat de les parts, si no, pel que disposa el títol III de la present llei i, supletòriament, pel que disposa el Codi Civil.

4. L'exclusió de l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei, quan això sigui possible, s'ha de fer de manera expressa respecte de cada un d'ells.

5. Les parts poden pactar la submissió a mediació o arbitratge d'aquelles controvèrsies que per la seva naturalesa puguin resoldre a través d'aquestes formes de resolució de conflictes, de conformitat amb el que estableix la legislació reguladora de la mediació en assumptes civils i mercantils i de l'arbitratge.

6. Les parts podran assenyalar una adreça electrònica a l'efecte de realitzar les notificacions previstes en aquesta Llei, sempre que es garanteixi l'autenticitat de la comunicació i del seu contingut i quedi constància fefaent de la remissió i recepció íntegres i del moment en què es van fer.

                                                                                                                                       Leer más... ico-pdf