Sol·liciti Pressupost

Seleccioni el seu pressupost fent clic en el mateix.                                
                                                                                                         icono enviar correo
Escriptura elevació a públic de document privat

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura elevació a públic de document privat".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura ampliació capital

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura ampliació capital".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Nombre de socis que aporten capital a la societat.
 • Quantitat en % i xifra que aporta cadascú.
 • Capital inicial de la Societat.
 • Nombre d'accions o participacions de la Societat abans de l'ampliació.
 • Valor de les accions o participacions abans de l'ampliació de capital.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura nomenament nou administrador societat

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura nomenament nou administrador societat".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura cessament administrador societat

 Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura cessament Administrador Societat".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.

Escriptura dissolució de societat

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura dissolució societat".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura venda accions

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura venda accions".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Nombre de socis que venen.
 • Nombre de socis que adquireixen.
 • Nombre d'accions o participacions que es venen.
 • Objecte de la Societat.
 • Quantitat en % i xifra en €, de les accions o participacions que ven cada soci (si hi ha més d'un).
 • Quantitat en % i xifra en €, de les accions o participacions que adquireix cada comprador (si hi ha més d'un).
 • Capital inicial de la Societat, en €.
 • Quantitat total d'accions o participacions del Capital inicial.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura compra venda

 Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura compra venda".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Nombre de persones que venen.
 • % de propietat que ven.
 • Si hi ha més d'una persona que ven, proporció de cadascuna.
 • Nombre de persones que compren.
 • % de propietat que compra.
 • Si hi ha més d'una persona que compra, proporció de cadascuna.
 • Valor escriptura.
 • Forma de pagament.
 • Objecte de la compra venda.
 • L'objecte de la compra venda és habitatge habitual de la part venedora?.
 • L'objecte de la compra venda és un local on s'exerceix una activitat amb bonificació o exempció?.
 • L'objecte de la compra venda és una plaça d'aparcament de concessió administrativa?.
 • Data aproximada signatura escriptura (mes, any ).
 • Direcció.
 • Localitat.
 • Coeficient propietat.
 • Referència Cadastral.
 • Valor Cadastral del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Valor Sòl del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Nombre Fix del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Data (dia, mes i any) de l'última escriptura de la propietat a vendre.
 • Tipus d'escriptura (compra venda / donació / herència / extinció usdefruit ).
 • % de l'adquisició i proporció (si hi ha més d'una persona).
 • Localitat i número del Registre de la Propietat de l'objecte de la compra venda.
 • Nombre de Finca (dada registral reflectida en l'última escriptura).
 • L'objecte de la compra venda té alguna càrrega?.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.

Escriptura obra nova

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura obra nova".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Nombre de persones que escripturen.
 • % proporció de la propietat per persona (si hi ha més d'una persona que escriptura).
 • Valor de l'obra nova.
 • Metres quadrats construïts.
 • Metres quadrats útils.
 • Direcció.
 • Localitat.
 • Referència Cadastral.
 • Valor Cadastral del rebut de la contribució (I.B.I.) de l'any en curs.
 • Valor Sòl del rebut de la contribució (I.B.I.) de l'any en curs.
 • Número Fixe del rebut de la contribució (I.B.I.) de l'any en curs.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura cancel·lació hipoteca

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura cancel·lació hipoteca".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura constitució propietat horitzontal

 Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura constitució propietat horitzontal".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.

Escriptura declaració hereus ab intestato

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura declaració hereus".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura donació

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura donació".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Nombre de donants.
 • % de propietat que es dóna.
 • Si hi ha més d'un donant, proporció de cada un.
 • Nombre de beneficiaris.
 • Si hi ha més d'un beneficiari, proporció que rep cada un.
 • Valor donació.
 • Forma de pagament.
 • Objecte de la donació.
 • L'objecte de la donació és una plaça d'aparcament de concessió administrativa?.
 • Data aproximada signatura escriptura (mes, any ).
 • Direcció.
 • Localitat.
 • Coeficient propietat.
 • Referència Cadastral.
 • Valor Cadastral del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Valor Sòl del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Nombre Fix del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Data (dia, mes i any) de l'última escriptura de l'objecte a donar.
 • Tipus d'escriptura (compra venda / donació / herència / extinció usdefruit).
 • % de l'adquisició i proporció (si hi ha més d'una persona).
 • Localitat i número del Registre de la Propietat de l'objecte a donar.
 • Nombre de Finca (dada registral reflectida en l'última escriptura).
 • L'objecte de la donació té alguna càrrega?.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Escriptura herència

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura herència".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • Nombre de persones que hereten, inclòs el / la difunt / a, acceptin o renunciïn.
 • % de cada propietat que s'hereta.
 • % de saldo en comptes corrents que s'hereten.
 • Hi ha algun nínxol a heretar ?.
 • Valor del nínxol.
 • Existeix alguna assegurança de vida?.
 • Beneficiari / us de l'assegurança de vida.
 • Quantitat a rebre per l'assegurança de vida.
 • Algun cotxe, moto, vaixell, avió a heretar?.
 • Marca, model, any de compra, potència, cilindrada, velocitat nusos, eslora, etc.
 • Data adquisició última escriptura del % de cada propietat que s'hereta.
 • Tipus d'escriptura (compra venda / donació / herència / extinció usdefruit).
 • Direcció / Direccions.
 • Localitat / Localitats.
 • Coeficient / s Propietat.
 • Valor total cabal relicte (si ho sap).
 • Existeix dins de l'herència, habitatge habitual del mort / a?.
 • Existeix dins de l'herència, local on s'exerceix una activitat amb bonificació o exempció?.
 • Existeix dins de l'herència, plaça d'aparcament de concessió administrativa?.
 • De totes les propietats:
 • Referència Cadastral:
 • Valor Cadastral del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Valor Sòl del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Nombre Fixe del rebut de la contribució (IBI) de l'any en curs.
 • Localitat i número del Registre de la Propietat de cada objecte de l'herència.
 • Nombre de Finca (dada registral reflectida en l'última escriptura).
 • Hi ha alguna propietat que tingui càrregues?.

Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Extinció usdefruit

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost escriptura extinció usdefruit".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies. 

Testament unipersonal

Contacti'ns per email. Assumpte: Departament Escriptures.

Haurà d'especificar:

"Sol·licitud pressupost testament unipersonal".
 • Nom, cognoms, telèfon de contacte i millor horari per contactar.
Així com:
 • El/La testador/a, està capacitat/da per anar a signar a la Notaria?
Li trucaran com més aviat millor.

Moltes gràcies.